Działania wspierające politykę dotyczącą surowców w gospodarce cyrkulacyjnej – Expert network on Critical Raw Materials ID: CE-SC5-08-2020

W celu zapewnienia trwałego dostępu do pierwotnych i wtórnych surowców naturalnych, włączając w to metal, minerały przemysłowe, surowce budowlane, drewno, a w szczególności niezbędne dla ekonomii Unii Europejskiej niezbędne surowce mineralne (CRMs), powstaje potrzeba podjęcia kilku nietechnologicznych wyzwań na poziomach lokalnym, regionalnym, państwowym, Unii Europejskiej oraz globalnym.

Dostarczanie kluczowych surowców (CRMs) do Unii Europejskiej jest zagrożone, ponieważ surowce te są często uważane za produkt uboczny i zazwyczaj ich współczynnik recyklingu wynosi poniżej 1% po latach używania. Istnieje potrzeba profesjonalnej porady, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich surowców oraz łańcucha wartości ukazanego w ocenie dotyczącej kluczowych surowców. [1]

Zakres :
Wszystkie działania powinny przyczynić się do poprawienia oficjalnych statystyk Unii Europejskiej oraz do zbudowania podstawowej wiedzy na temat pierwotnych i wtórnych surowców (EC Raw Materials Information System – RMIS[2]).
Współpraca z innymi wybranymi projektami dotycząca zagadnień przekrojowych oraz innych ważnych projektów wspomagających europejskie partnerstwo na rzecz surowców jest zalecana.
Działania powinny wzmocnić sieć ekspertów Unii Europejskiej i społeczność obejmującą wszystkie surowce ukazanych w ocenie CRM z roku 2017 [3] oraz jeśli będą dostępne, również tych z roku 2020. Konsorcjum powinno powołać ekspertów w całej Unii Europejskiej, którzy zajmą się analizowaniem pierwotnych oraz wtórnych surowców, a także produkcją, włączając w to: górnictwo, obróbkę, recykling i rafinację, substytucję niezbędnych surowców, badaniem sytuacji na rynku surowców, przyszłe zapotrzebowanie i dostawy, przepływ surowców, analizę socjoekonomiczną, strategiczne łańcuchy wartości, inne sektory gospodarki, a także baterie, elektromobilnosć, energie odnawialną, elektronikę, przemysł obronny i lotniczy.

Działania powinny poprawić jakość danych i wiedzę o wszystkich podanych surowcach, elastycznie wspierać Komisję w kształtowaniu polityki dotyczącej CRM ogólnie lub związanych z poszczególnymi sektorami, jak również tych związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanymi przez Komisję. Działania powinny także wspierać Komisję w analizowaniu przyszłych dostaw i zapotrzebowaniu na surowce, polityce, lukach technologicznych oraz potencjalnych innowacjach dotyczących łańcucha wartości surowców.
Komisja rozważa ofertę proszącą o wkład do 3 milionów z Unii Europejskiej. To umożliwiłby rozwiązanie problemu w odpowiedni sposób. Niemniej jednak to nie uniemożliwia przedstawienia i wyboru innej oferty, która wymagałaby innej kwoty.

Oczekiwany wpływ :
Wyniki tego projektu przyczynią się do :
-osiągnięcie celów oraz wdrożenia inicjatywy na rzecz surowców jak i europejskiego projektu ds. surowców, w szczególności biorąc pod uwagę zabezpieczenie dostawy niezbędnych surowców (CRMs);
-lepiej poinformowane oraz efektywniejsze podejmowanie decyzji przez Unię Europejską oraz twórców polityki państw członkowskich, a także producentów i użytkowników surowców w odniesieniu do dostawy oraz zapotrzebowania na surowce i związanych z tym aspektów środowiskowych i społecznych;
-zwiększoną świadomość społeczeństwa w obrębie Unii Europejskiej, dotyczącą znaczenia niezbędnych surowców i innych ważnych materiałów dla strategicznych łańcuchów wartości we wsparciu wdrożenia planu zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.
-w dłuższej perspektywie polepszenie dywersyfikacji dostaw niezbędnych surowców do Unii Europejskiej.